Vilniaus lietuvių namai              
  Svetainė atnaujinta: 2022 kovo 24 d.  
   
Steigėjas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
 
Rašykite mums el. paštu rastine@lietuviunamai.vilnius.lm.lt
 
 


Filmas apie mokyklą

Iš kitų šalių atvykusių ar sugrįžusių mokinių ugdymas

Informacija apie Vilniaus lietuvių namų užsienio lietuvių švietimo veiklas

Pamokų laikas
„Tėvyne, mes tavo vaikai“


Vėliava
Himnas
Muziejus
Metraštis

Profesinių kompetencijų tobulinimo dirbant su atvykusiais iš užsienio vaikais programa

Mokyklos kontaktai

Biudžetine įstaiga,
Dzūkų g. 43, 02116
Vilnius, tel/faks.
+370 5 269 5173
Raštinės el. paštas
Duomenys kaupiami
ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 190979161


Socialinių paslaugų priežiūros departamento kontaktai

Tel. +370 266 4249 
Pagrindinis

     
Trumpa mokyklos istorija.   Pastatas, kuriame dabar įsikūrę Vilniaus lietuvių namai, pastatytas 1960 metais ir nuo tada čia veikė viena iš daugelio tuo metu Lietuvoje atidarytų internatinių mokyklų.

  1983 metais mokykla buvo reorganizuota į specializuotą mokyklą - internatą, pavadintą VLKJS 50-mečio vardu.

     Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ministerijos 1990 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 163P Vilniaus respublikinė specializuota mokykla likviduota, ir šiose patalpose įkurta Vilniaus respublikinė internatinė mokykla lietuvių dėstoma kalba vaikams, gyvenantiems už Lietuvos Respublikos ribų. Tų pačių 1990 m. rugsėjo 10 d. mokykla gavo „Lietuvių namų“ pavadinimą.

     Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2000 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 65 patvirtintuose mokyklos nuostatuose mokyklos pavadinimas yra Vilniaus vidurinė internatinė mokykla „Lietuvių namai“, o nuo 2006 m. kovo 6 d. - Vilniaus vidurinė mokykla „Lietuvių namai“.

   Per daugelį metų mokykla pakito ne tik išore, bet ir vidumi: augo, stiprėjo, plėtėsi funkcijos. Nuo 2011 metų rugsėjo 6 d. mokykla įgijo gimnazijos statusą bei pakeitė pavadinimą į Vilniaus lietuvių namus.

   Vilniaus lietuvių namų paskirtis - lietuvių kilmės tremtinių, politinių kalinių palikuonių, užsieniečių ir Lietuvos piliečių, atvykusių ar grįžusių nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, vaikų, užsienyje gyvenančių Lietuvos piliečių bendrasis ugdymas, suaugusiųjų ir vaikų formalusis ir neformalusis švietimas. Pagalbos mokyklai ir mokytojui teikimas. Asmenų, nemokančių valstybinės lietuvių kalbos, mokymas.

   Vilniaus lietuvių namų gimnazija sprendžia šiuos uždavinius:

 • atsako už mokiniams teikiamą kokybišką pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą;
 • tenkina mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, suteikia mokiniui tautinės ir etninės kultūros pagrindus;
 • teikia mokiniams švietimo, socialinę pedagoginę, psichologinę ir informacinę pagalbą;
 • užtikrina sveiką ir saugią mokymo(si) aplinką;
 • sudaro sąlygas pasaulio lietuvių bendruomenėms vykdyti švietimo ir kultūrinę veiklą;
 • užtikrina suaugusiųjų formaliojo ir neformaliojo švietimo programų vykdymą;
 • teikia informacinę, konsultacinę ir kvalifikacijos tobulinimo pagalbą mokykloms ir mokytojams;
 • moko asmenis, nemokančius valstybinės lietuvių kalbos.

Mokyklos tradicijos.

 • Rugsėjo 1-osios šventė „Tūkstantis džiugių atradimų“.
 • Mokyklos gimtadienis.
 • Mokyklos bendruomenės Kūčių vakarienė.
 • Šimtadienis.
 • Laisvės gynėjų dienos paminėjimas.
 • Užgavėnės.
 • Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimas.
 • Vilniaus miesto meno kolektyvų festivalis „Festivaliuks“.
 • Paskutinio skambučio šventė

Gyvenimo sąlygos.

   Mokiniai, atvykę iš užsienio, gyvena mokyklos bendrabutyje, kuriame yra valgykla, aktų salė, darbo, poilsio ir sporto kambariai. Mokiniai, kurie atvyko iš užsienio ir mokėsi mokykloje bei sėkmingai ją baigė, gali pretenduoti į tikslines priėmimo vietas Lietuvos aukštosiose mokyklose.
   Mokslas, gyvenimas bendrabutyje ir maitinimas yra nemokamas.Priėmimo sąlygos.

Į Vilniaus lietuvių namus priimami:

 • lietuvių kilmės tremtinių ir politinių kalinių palikuonys ir užsieniečiai;
 • iš užsienio atvykstančių/ parvykstančių lietuvių vaikai;
 • ne Lietuvoje gyvenančių lietuvių vaikai.
Jūsų žiniai:
 • vaikai į pirmą klasę priimami sulaukę 7 metų arba kai vaikui sueis 7 metai iki einamųjų metų gruodžio 31 d. Kitu atveju turi būti atliekamas vaiko brandumo įvertinimas vadovaujantis Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-2173;
 • į kitas klases priimami 7-17 metų mokiniai. Nemokantys lietuvių kalbos, priimami į išlyginamąją klasę ar išlyginamąją grupę, kurioje mokosi vienerius metus lietuvių kalbos;
 • atvykusių iš užsienio asmenų ugdymas mokykloje organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo ir Bendrųjų ugdymo programų reikalavimais;
 • atvykusių iš užsienio asmenų, neturinčių mokymosi pasiekimų ar išsilavinimo dokumentų, pasiekimus įvertina direktoriaus įsakymu patvirtinta komisija.

   Teikiama valstybės parama asmenims, atvežusiems mokyklinio amžiaus vaikus mokytis Vilniaus lietuvių namuose ( taikoma lietuvių kilmės tremtinių ir politinių kalinių palikuonims). Padengiamos kelionės išlaidos į abi puses vienam lydinčiam asmeniui ir atvykusiems mokytis vaikams.

Reikalingi dokumentai.
 • tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymas;
 • pirmumo teisę patvirtinantys dokumentai (jeigu taikomi pirmumo kriterijai);
 • vaiko gimimo liudijimo originalas ir kopija;
 • nustatytos formos vaiko sveikatos pažymėjimas;
 • užsieniečio piliečio pasas ar/ir leidimas laikinai/nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
 • notaro patvirtintas tėvų sutikimas dėl mokymosi, gyvenimo, medicininės pagalbos suteikimo ir vaiko atstovavimo Lietuvos Respublikoje, jeigu mokinio tėvai negyvena Vilniuje.
 • vyresni nei 14 metų vaikai turi pateikti užsienio valstybės (-ių), kurioje (-iose) iki atvykimo į Lietuvos Respubliką užsienietis gyveno arba šiuo metu gyvena, kompetentingos (-ų) institucijos (-ų) išduotą (-as) pažymą (-as), patvirtinančią (-as), ar šioje (šiose) valstybėje (-ėse) jis nebuvo (buvo) teistas. Jei užsienietis buvo teistas, pažymoje turi būti nurodyta, kada ir už kokią nusikalstamą veiklą užsienietis buvo nuteistas, kokia jam buvo paskirta bausmė ir ar ji atlikta.

   Tėvų (globėjų) prašymas pateikiamas iki liepos 15 d. Kiti dokumentai priimami iki rugpjūčio 25 d. Priėmimas į mokyklą vyksta rugpjūčio 25-31 d. nuo 9 val. Mokslo metų pradžia – rugsėjo 1 d.

Mokykloje veikia šie būreliai.
 • Dailės
 • Dailės bičiulių
 • Dizaino
 • Liaudiškų šokių
 • Choreografijos
 • Kamerinio choro
 • Solinio dainavimo
 • Sporto (krepšinio)
 • Sportinių žaidimų
 • Technologijų
 • Teatro
Rašykite mums: rastine@lietuviunamai.vilnius.lm.lt
 
© Vilniaus lietuvių namai